За нас

Учениците в малките населени места нямат достъп до възможности и положителни ролеви модели, които да им покажат, че с образование, могат да постигнат високи успехи, независимо откъде са започнали. Равнищата на преждевременно напусналите образователната система според анализ на Европейската комисия от 2018 г. са по-високи в селските райони (30,3%), отколкото в градските (около 15%). А според резултатите от изследването PISA през 2015 г. само 13,2% от българските ученици (28,8% в ОИСР) успяват да преодолеят негативното въздействие на социално-икономическата среда и да постигнат високи образователни резултати. Учениците, които постигат най-ниски резултати и в трите области на изследването, се характеризират с нисък образователен статус на родителите. Според преброяването от 2011 г. 59.7% от жителите на селата в България имат по-ниско от средно образование, което е водещ фактор довел до това, че всеки трети човек в малките населени места в България живее в бедност (анализ на ИПИ от 2016 г.). Всичко това са предпоставки за поддържането на порочен "кръг на бедността" в малките населени места, където липсват подходящи примери, стимули и мотивация за развитие сред подрастващите. "Училищни чудеса" изгражда позитивни ролеви модели сред ученици с нисък социално-икономически статус, които демонстрират, че упоритият труд и добро образование, могат да отведат всяко дете, където пожелае, независимо откъде е започнало.