Кандидатствай за стипендия “Равен шанс” 2021/2022

За пета поредна година Фондация „Ук“ обявява програма „Равен шанс - достъп до средно образование“, финансирана от Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ (“ТСА”). Програмата има за цел да подобри достъпа до средно образование на ученици от социално слаби семейства, като премахне основни образователни бариери. Програмата се администрира от партньорски организации, работещи на различни места из страната. Ние от Фондация “Ук” администрираме програмата за ученици от 8. до 12. клас от общините Ябланица и Луковит, които имат доказана финансова нужда и мотивация за продължаване на образованието. Тази година ще можем да осигурим стипендии за до 25 гимназисти.

Стипендиантите по програма “Равен шанс” получават:

 1. Учебници за всички учебни предмети за настоящата учебна година

 2. Карти за транспорт, ако такива са необходими за придвижване до училището и не се покриват от съответната община.
 3. друга разумно необходима подкрепа за целите на редовното посещение на учебните занятия (покриване на такса за общежитие или квартира)

Учениците не получават пари в брой. Фондация “Ук” поема ангажимент да предостави заявените със списъци учебници и учебни помагала и да осигури карти/билети за транспорт или да заплати наема за общежитие или квартира.

Условия за участие на учениците:

 1. да бъдат младежи от общините Ябланица и Луковит, посещаващи училище в гимназиална степен на образование (8. – 12. клас). Не е задължително училището да бъде в някоя от тези две общини;
 2. да са силно мотивирани да завършат средно образование;
 3. да са от социално слабо/ неравностойно семейство - т.е. от семейство, в което максималният доход на член от семейството възлиза на до 500 лева (нето) месечно;
 4. ученикът да има необходимост от пътуване с извънградски/ междуселищен транспорт* до училище и обратно всеки ден или да бъде настанен в общежитие или квартира**, но това не е задължително условие
 5. ученикът следва да спазва етично поведение: да има отговорно и почтително отношение към участието си в Програмата, към подкрепящата го организация, и другите участници в Програмата

* Учениците, които ще имат нужда от покриване на разходи за пътуване трябва да предоставят документ от училище или община, с който да докажат, че общината няма да покрива такъв тип разходи за тях за учебната 2021-2022 г..

** Наем за квартира се заплаща само, когато в населеното място, където ученикът посещава училище липсва общежитие. Подробните условия за наем се уточняват индивидуално с кандидатите.

Предимство се дава на ученици, които са получили подкрепа през предходната учебна година, при условие, че отговарят на критериите, включително имат редовно посещение в училище (не повече от 10 неизвинени отсъствия) и успех не по-нисък от 3,50. 

Необходими документи за кандидатстване:

Долу са изброени необходимите документи, които кандидатите трябва да изпратят до Йоана Славова (0886453835) на адрес: гр. София, ул. Ген. Иван Колев 24А, ап. 6, чрез препоръчана поща или куриер (Еконт, Спиди или друг). Препоръчително, но не задължително, е документите да се пуснат също и в електронен вариант до имейл: yoana@schoolmiracles.bg :

 1. Копие от ученически бележник (първа страница с имената и данните на ученика и страницата с годишните оценки и отсъствия за предходната учебна година);
 2. Документ от училище, удостоверяващ, че ученикът е записан в училището за учебната 2021-2022 година (при смяна на училището);
 3. Мотивационно писмо/есе на ученика за участието му/й в Програмата в свободен формат;
 4. Документи, удостоверяващи семейно положение и доходи (нужен е само по 1 от тези документи за всеки от родителите/настойниците):
  1. Документ/служебна бележка от работното място на всеки от родителите за доходите му/й за последните 3 месеца; 
  2. Служебна бележка от Бюрото по труда или Отделите за социално подпомагане в случаите, когато са регистрирани като безработни/социално слаби; 
  3. Декларации подписани от родителите в случаите, когато нямат доходи, но не са регистрирани в съответното Бюро по труда или Отдел за социално подпомагане (свободен текст, с който се декларира, че даденото лице е безработно и няма доходи както и че не е регистрирано в Бюрото по труда или Отдел за социално подпомагане);
 5. Анкета-препоръка за ученика (по образец) от негов учител. Можете да свалите образеца от тук.
 6. Декларация за участие в Програмата и споделяне на лични данни. За ученици ненавършили 18г. декларацията се подписва от родител или настойник. Пълнолетните ученици (навършили 18г.) собственоръчно попълват и подписват декларацията.
  1. Декларацията за ученици под 18 г. може да бъде свалена от тук
  2. Декларацията за ученици навършили 18 г. може да бъде свалена от тук
 7. Документ удостоверяващ, че общината няма да поеме разходи за транспорт.*

*Изисква се само за учениците, които ще имат нужда от поемане на транспортни разходи, като този документ може да бъде издаден от община или училището, в което се обучава ученикът.

Покриването на условията за подбор от страна на кандидатите НЕ гарантира задължително предоставяне на подкрепа от страна на Фондация “Ук” или ТСА. Само 25 ученици ще могат да бъдат подкрепени през 2021/2022 учебна година.

С кандидатурата си ученикът се съгласява с горепосочените условия. Подкрепата може да бъде прекратена по всяко време при неспазване на условията на програмата.

Срок за кандидатстване: 14.09.2021 г. (вторник)

При въпроси пишете на yoana@schoolmiracles.bg