Възможност за ученици между 8. и 12. клас от общините Ябланица и Луковит

За четвърта поредна година Фондация „Ук“ обявява програма „Равен шанс- достъп до средно образование“, финансирана от Фондация „Тръст за Социална Алтернатива“ (“ТСА”), която има за цел да подобри достъпа до средно образование на ученици от социално слаби семейства, като премахне основни образователни бариери. Програмата се администрира от партньорски организации (в случая Фондация “Ук”), работещи по места, които закупуват и предоставят карти за транспорт и учебници на ученици от 8. до 12. клас с доказана финансова нужда и мотивация за продължаване на образованието.

Условия за участие на учениците

1.     Да бъдат младежи от общините Ябланица и Луковит, посещаващи училище в гимназиална степен на образование (VIII – XII клас);

2.     Да са мотивирани да продължат образованието си;

3.     Учениците да са от социално слабо/ неравностойно семейство – т.е. от семейство, в което максималният доход на член от семейството възлиза на до 420 лева месечно;

4.     Ученикът следва да има необходимост от пътуване с извънградски/ междуселищен транспорт до училище и обратно всеки ден или да бъде настанен в общежитие или квартира*. (не е задължително условие)

5.     Ученикът следва да спазва етично поведение: от учениците се очаква да имат отговорно и почтително отношение към участието си в Програмата, към подкрепящата ги организация, и другите участници в Програмата.

*Наем за квартира се заплаща само, когато в населеното място, където ученикът посещава училище липсва общежитие. Подробните условия за наем се уточняват индивидуално с кандидатите.

Необходими документи за кандидатстване

Необходимите документи, които кандидатите трябва да предоставят/изпратят до Иглика Атанасова (0886841685) на адрес: ул. Хан Крум 14 Б, гр. София 1000 чрез препоръчана поща или по Еконт са:

1.     Копие от ученически бележник (първа страница с имената и данните на ученика и страницата с годишните оценки и отсъствия за предходната учебна година);

2.     Документ от училище, удостоверяващ, че ученикът е записан в училището за учебната 2020-2021 година (при смяна на училището);

3.     Мотивационно писмо/есе на ученика за участието му/й в Програмата;

4.     Документи, удостоверяващи семейно положение и доходи:

a.     Документ/служебна бележка от работното място на всеки от родителите за доходите му/й за последните 3 месеца; Или:

b.     Служебна бележка от Бюрото по труда или Отделите за социално подпомагане в случаите, когато родителите са регистрирани като безработни/социално слаби; Или:

c.     Декларации подписани от родителите в случаите, когато нямат доходи, но не са регистрирани в съответното Бюро по труда или Отдел за социално подпомагане (свободен текст, с който се декларира, че даденото лице е безработно и няма доходи, както и че не е регистрирано в Бюрото по труда или Отдел за социално подпомагане);

5.     Анкета-препоръка за ученика (по образец) от негов учител.

6.     Документ удостоверяващ, че общината няма да поеме разходи за транспорт  за учебната 2020 – 2021 г.**

7.     Декларация за  участие в Програмата и споделяне на лични данни. За ученици ненавършили 18 г. декларацията се подписва от родител или настойник. Пълнолетните ученици (навършили 18г.) собственоръчно попълват и подписват декларацията.

**Изисква се само за учениците, които ще имат нужда от поемане на транспортни разходи. Този документ може да бъде издаден от община или училището, в което ще се обучава ученикът през 2020-2021 учебна година.

С кандидатурата си ученикът се съгласява с горепосочените условия. Покриването на условията за подбор от страна на кандидатите не гарантира задължително предоставяне на подкрепа от страна на Фондация “Ук” или ТСА.

Срок за кандидатстване: 07.09.2020 г. (понеделник)

Линкове към някои от необходимите документи за кандидатстване: